אדם מחזיק עט לצורך בדיקת מסמכים

מהו תיק מפעל?

תיק מפעל הינו אוגדן של מכלול נתוני מפעל אשר יש בהם בכדי להוות עזר מטה לאירועי חרום,  
הכוללים, בין היתר, את תיאור השימושים בחומרים מסוכנים , אחסונם ואופן שינועם , הערכת סיכונים ונוהלי חרום.

מהי מטרת העל של תיק המפעל?

תיק מפעל נועד לצורך היערכות מוקדמת לאירוע חרום של השוהים באתר של שרותי הכבאות וההצלה, של פיקוד העורף, של המשרד להגנת הסביבה ושל משטרת ישראל.ההיערכות המוקדמת נועדה להגיע אל תמונת המצב המדויקת ביותר ומתוך כך להגיע להערכת מצב נכונה ולביצוע דרך פעולה אפשרית נבחרת ממספר דפאו"תמדויקת ומהירה.

מטרת תיק המפעל היא לתת מענה לדרישת החוק להבטחת מטרות הרישוי – "ינקוט בעל מפעל מסוכן בכל האמצעים הדרושים לטיפול בחומרים מסוכנים שבמפעלו, לפי מיטב הידע והטכנולוגיות המקובלות ובכפוף להוראות היצרן, לרבות אמצעים למניעת תקריות ולטיפול בהן". (תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים 1993) ).

מהי ההגדרה של מפעל מסוכן?

מפעל מסוכן – "עסק טעון רישוי כמשמעותו בחוק, שבו מאחסנים, מוכרים, מעבדים או מייצרים חומרים מסוכנים או פסולת של חומרים כאלה, או שחומרים מסוכנים נוצרים בתהליך העיבוד או הייצור שבו" (תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ"ג– 1993)

עסק המחזיק בחומרים מסוכנים בכמויות העולות על הכמויות המצוינות ב- "חוק החומרים המסוכנים" על תקנותיו.

מה ההבדל בין תיק מפעל לתיק שטח?

דרישת ההכנה של תיק שטח הינה מהוראת נציב 503 של הרשות לכבאות וההצלה משנת 2009ומטרתה היערכות מוקדמת לאירוע חרום לרבות שריפה של השוהים במבנה ושל שרותי הכבאות תוך פירוט כלל מערכות החרום במבנה (מערכות גילוי וכיבוי אש, חשמל, שחרור עשן וכדומה), נגישות אל המבנה ודרכי מילוט. פורמט תיק השטח מובנה באופן זה שניתן להשתמש בו באופן מידי באירוע חרוםומתמקד במבנה האדריכלי של המבנה ובכלל זה הפרדות אש , פירוט השימושים בו,דרכי המילוט, דרכי החדירה ואף מוקדי הסיכון העיקריים כגון – ריכוזי עובדים\שוהים , אזור אחסנת חומרים מסוכנים, אופן מילוט מקומות גבוהות. מבנים אשר נדרשים לתיק שטח הינם מבנים אשר מפורטים בהוראת הנציב ולאו דווקא מצוי בהם חומ"ס, כגון : מבני תעשייה, בתי מסחר, שיווק לציבור ששטחם עולה על 2,000 מ"ר ומבני מגורים רבי קומות אשר גובהם מעל 29 מ' ממפלס הכניסה הקובעת.בנוסף, אל תיק השטח נדרש לצרף תכניות בטיחות אש של האתר. לעומת זאת, תיק מפעל נדרש מכוח תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים ) ראה פירוט בהמשך. עפ"י הוראת נציב 503 , הוראת ההכנה של תיק שטח לא תחול על מבנים בהם נדרש להכין תיק מפעל.

מהו מקור הדרישה?

דרישת ההכנה של תיק מפעל היא מתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים 1993) :"בעל מפעל מסוכן יכין ויחזיק תיק מפעל לטיפול במקרי תקלות ותקריות העלולות להתרחש אגב תפעול מפעלו והעלולות להוות סכנה לבני אדם ולסביבה".

מתי חלה החובה להכין תיק מפעל?

כשמבקשים לפתוח עסק ובו מצויים חומרים מסוכנים, נדרש לבחון האם נדרש היתר רעלים לחומרים אלה עפ"י כמותם ו\או סוגם ופרמטרים נוספים ומתוך כך הוא נדרש להכנת תיק מפעל.

כשנדרש לחדש למפעל מסוכן את רישיון העסק, נדרש לבחון את הימצאות תיק המפעל ותכניו לאור השינויים אשר חלו במפעל.

מהי תכולת תיק המפעל?

תיק המפעל יכיל את תכנית המפעל ותיאורו בדגש על חומרים מסוכנים אופן אחסונם , אופן שינועם ואופן השימוש בהם , פירוט תקלות ותקריות אפשריות, אמצעי מיגון קיימים אקטיביים ופאסיביים ובכלל זה בחינה ושימוש בתכנית בטיחות האש לצורך הכנת סקר סיכונים כפי שיפורט בהמשך.

לאחר תיאור המפעל והחומרים המסוכנים כמפורט לעיל, ינותחו גורמי הסיכון ולאחר הערכתם, הנהלת המפעל תכין תכנית לביצוע שיפור סידורי הבטיחות , יוגדר מבנה הכוח הנכון וכן יוכנו נהלי חרום. כל הנתונים הללו יירשמו בתיק המפעל.

ביוני 2020 יצא ממשרד הפנים – חוזר מנכ"ל  אשר מפרט את תבנית תיק המפעל הנדרשת והעדכנית. תבנית זו שמה דגש על התגובה המידית ועל השרידות הנדרשת ממפעלים מסוכנים בעת תחילת אירוע חרום. בתבנית זו קיים פירוט מדויק כיצד תיק המפעל ייערך.

כרשום בסיפא של חוזר המנכ"ל: "רשויות הרישוי המקומיות מתבקשות להביא את תבנית תיק המפעל החדשה לידיעת כלל המפעלים המסוכנים הקיימים בתחומן וכן להורות למפעלים מסוכנים המחזיקים בתיק מפעל על פי המתכונת הישנה, לעדכן את תיק המפעל על פי התבנית החדשה בתוך 3 שנים לכל המאוחר"(כלומר עד- יוני 2023).

תרחישי הייחוס והערכת הסיכונים כיסודות הכנת תיק המפעל

לאחר מיפוי החומרים המסוכנים במפעל או לאחר הגשת בקשת אחסנה \ שימוש \ שינוע חומרים מסוכנים ופסולת חומרים אלה ולאחר עיון בתכנית בטיחות האש ובחינת התאמתה למצב הקיים ובחינת סידורי בטיחות האש הקיימים , יש להכין תרחישי ייחוס ומהם לבצע הערכת סיכונים.

עפ"י חוזר מנכ"ל – מדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים נקבע מרחק ההפרדה אשר מטרתה הגנה על בריאות הציבור והסביבה. המדיניות הזו אינה מקנה זכות למקור הסיכון לסכן את השוהים בסביבתו כגון העובדים שבמפעל המסוכן ויש לפעול להפחתת הסיכון גם מעבר לנדרש במרחקי ההפרדה.

במאי 2015 יצא מסמך הנחיות להערכת סיכונים מ- אג"מ – מחוז חוף של הרשות לכבאות והצלה בו מפורט אופן ביצוע הערכת הסיכונים במסגרת הכנת תיק מפעל.

על סקר הסיכונים להכיל שלושה פרקים עיקריים:

א. תיאור ההליך אחסון/שימוש/שינוע חומרים מסוכנים. מה המצב הקיים
ב. בחירת תרחישי הייחוס וניתוח השפעתם על הסביבה ובכלל זה על האוכלוסייה.
ג. מסקנות והנחיות לביצוע.

ניתוח השפעת החומרים המסוכנים על הסביבה מוצג בעזרת תוכנת ALOHA

שיטת ביצוע הערכת סיכונים היא שיטה דטרמניסטית (איכותית) בלבד.

שיטה זו נועדה לחשב את רמת הסיכון עבור תרחיש סביר או תרחיש החמור ביותר לצורך קביעת מרחק ההשפעה ממקור הסיכון.

הכנת תיק מפעל – כיצד להתחיל?

אנו ב- י.כוכבי. ייעוץ הנדסי ובטיחות בעלי ניסיון רב בהכנת תיקי מפעל כבר מספר שנים. לאחר ניתוח ראשוני של נתוני המפעל מתגבשת החלטה מי יהיה הצוות המוביל לביצוע תיק המפעל ובכלל זה אילו גורמים מתוך המפעל יהיו חלק פעיל במסירת הנתונים ואף שותפים בהכנת נהלי החרום המותאמים לעסק. הצוות עשוי לכלול את הקב"ט, את יועץ החומ"ס מטעמנו , אחראי החומ"ס במפעל ממונה הבטיחות ומנהל הפרויקט מטעמנו שהינו יועץ בטיחות הכין בפועל את התיק. פנו אלינו עוד היום ותהיו עם ראש שקט שתיק המפעל אשר יוכן בשבילכם יהיה מקצועי ומעודכן עפ"י ההנחיות העדכניות

מאמרים נוספים

חשיבותה של תוכנית בטיחות

לכל עסק צריכה להיות תוכנית בטיחות. תוכנית בטיחות היא מסמך המתאר את הצעדים שהחברה שלכם תנקוט כדי להבטיח את בטיחות העובדים והלקוחות שלכם במקרה חירום.

קרא עוד »

ליעוץ ראשוני ללא התחייבות

השאירו פרטים ואשמח לחזור אליכם

דילוג לתוכן